Soluții/proiecte

Everlight a realizat pentru ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) o aplicație online menită să vină în sprijinul angajatorilor, a celor care își caută un loc de muncă și a personalului din Serviciul Public de Ocupare. Aplicația a fost dezvoltată utilizând o licență HIR și este parte a proiectului POSDRU/180/4.1/S/154624 având ca beneficiar Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Mai multe detalii depre acest proiect aici.

Soluția are la bază o hartă interactivă a României care permite vizualizarea rapidă și în detaliu a informațiilor privind situația locurilor de muncă vacante și, respectiv, situația șomerilor.

Aplicația poate fi accesată fără înregistrare, dar și în modul autentificat (ca angajator, șomer sau administrator). Pentru fiecare mod de accesare și pentru fiecare profil sunt disponibile numeroase funcționalități (selecții, vizualizări, raportări, export etc.) și instrumente (forum, calendare, evenimente, notificări, documente etc.).

Platforma informatică a dus la creșterea eficientizării și la îmbunătățirea capacității și calității Serviciului Public de Ocupare prin:

  • dezvoltarea unor instrumente și metode care să ducă la diminuarea ratei șomajului;
  • promovarea competențelor deja existente la nivelul unei regiuni, pentru toate resursele umane inactive în piața.

Module:

  • Gestionarea utilizatorilor și accesul acestora în sistem;
  • Modul colaborativ;
  • Notificări;
  • Administrarea proceselor sistemului;
  • Rapoarte;
  • Chestionare și evaluare;
  • Tablou de bord;
  • Harta Interactivă;

Tehnologii utilizate:

Apache Wicket, Spring Framework, Spring MVC, Spring Security, JPA, JDBC, JQuery, Jasper Report.

În cadrul unui proiect cu finanțare europeană, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a implementat un set de instrumente al căror rol este de a contribui la îmbunătățirea managementului calității învățământului și la facilitarea dialogului între toți cei implicați în procesul de educație (unități de învățământ, profesori, părinți, comunități).

Pentru acest proiect, Everlight a furnizat două componente software: Modulul portal de comunicare și interacțiune cu societatea civilă și Modulul de gestiune a portofoliului profesorului.

Pentru implementarea primei componente a fost utilizată platforma Oracle Web Center portal, fiind configurată ca punct unic de acces la o gamă variată de informații, dar și ca spațiu de dialog și interacțiune între părțile implicate în procesul de învățământ.

Portalul este un instrument dedicat comunicării dintre unităţile de învăţământ şi societatea civilă. El facilitează interacţiunea online  dintre şcoli, părinţi, comunitate şi elevi într-un sistem unitar.

Modulul portal reprezintă o structură de portaluri care are la bază unitatea de învăţământ. Pentru a ajunge pe pagina unităţii de învăţământ este necesară parcurgerea structurii organizatorice.

Portalul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are afişată o listă a ISJ-urilor subordonate care, la rândul lor, au câte o listă cu unităţile de învăţământ subordonate. Se va alege inspectoratul din lista de inspectorate şi apoi se va alege şcoala din lista de unităţi aferentă acestuia.

Cel de-al doilea modul, componenta de gestiune a portofoliul profesorului, a fost conceput astfel încât să ofere instrumente eficiente de organizare în format electronic, de accesare și consultare a materialelor și documentelor specifice (date personale, activitate la catedră, performanțe, perfecționare etc.).

Tehnologiile utilizate:

Oracle WebCenter Portal, Oracle Endeca, Oracle Weblogic, Oracle Database, Apache Wicket, Spring Framework, Spring MVC, Spring Security, JPA, JDBC, JQuery, Jasper, ADF (Oracle Application Development Framework).

Portalul dezvoltat de Everlight pentru Ministerul Educației este parte componentă a unei soluții integrate construită ca un instrument digital în vederea prevenirii corupției in sistemul de educatie. Scopul portalului este de a facilita înregistrarea, prelucrarea, analizarea și gestionarea petițiilor sau a sesizărilor depuse de elevi, de părinți sau de orice alte persoane care au cunoștință despre fapte de corupție în sistemul de învățământ secundar (școli și licee).

Portalul este parte a proiectului „Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”. Acesta a fost cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”- COD PROIECT: SMIS 30342. Mai multe detalii despre acest proiect aici.

Funcționalitățile portalului includ managementul centralizat de conturi de utilizare și permisiuni, librărie de documente, wiki, forum, blog și instrumente de gestionare a chestionarelor și sondajelor, a rezultatelor aplicării, a sesizărilor și nomenclatoarelor specifice. Soluția constă într-o componentă front-office, dezvoltată în platforma Liferay Portal, și o componentă back-office, dezvoltată pe Microsoft Dynamics.

Mediul de producție utilizat este Oracle WebLogic Application Server care găzduiește o instanță de Liferay EE Portal. Baza de date utilizate în producție este Oracle Database Standard. În mediul de dezvoltare și testare au fost folosite Tomcat, Jetty și WebLogic și, pentru persistența, HSQLDB, MySQL și Oracle.

Tehnologiile utilizate:

Apache Wicket, Spring Framework, Spring MVC, Spring Security, jQuery, JSP, JPA, JDBC și Liferay SDK.


Platforma permite fiecărei categorii de utilizatori (consilier, supervizor, responsabil grup țintă, student, administrator) să utilizeze un set de instrumente și funcționalități adecvate activităților și rolurilor pe care aceștia le au în procesul de consiliere. Astfel, se pot realiza organizarea și planificarea consilierii (pe faze, sesiuni, etape, calendar, termene etc.), gestionarea grupului țintă, a comunicării și a fluxului consiliere (respectarea succesiunii sesiunilor, a planificării, comunicarea datelor și a evenimentelor etc.).
De asemenea, se pot realiza înregistrarea și evaluarea rezultatelor consilierii, precum și generarea, vizualizarea și arhivarea de rapoarte (chestionare, șabloane, teste, punctaje etc.).În plus, soluția Everlight oferă și funcționalități suplimentare ce vin în sprijinul utilizatorilor (alerte, notificări, configurări profil și cont utilizator, înregistrare și logare, generare rapoarte sau șabloane, export documente sau situații, particularizare tablou de bord, forum, calendare etc.).

Plaforma de consiliere este parte a proiectului “Tineri mai pregătiți pentru provocările pieței muncii. Consiliere profesională și stagii de practică pentru studenți.”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/160/2.1/S/142018. Partenerii în proiect sunt ANOFM, EBCC, ATU, Universitatea Titu Maiorescu din București, CATALACTICA – Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio Economică, SYNEQVA, Daiman Public Relations. Mai multe detalii despre acest proiect aici.

Tehnologiile utilizate:

Apache Wicket, Spring Framework, Spring MVC, Spring Security, JPA, JDBC, JQuery, Jasper, ADF.

Detalii licență EVOCA – platformă de consiliere


Printre funcționalitățile dezvoltate și gestionate pot fi menționate: rapoarte de vânzări, comportament cumpărare, promoții, programe de fidelizare prin carduri, tichete, hyperpuncte, corelații cu baze de date multiple ORACLE si DB2, aplicații de campanii prin SMS-uri etc. Pentru managementul aplicațiilor, problemele ce țin de suport, task-uri, dezvoltări și gestionare bug-uri este utilizată tehnologia Jira. Pentru dezvoltări noi de proiecte se fac scrum meetinguri și sprinturi pentru o mai buna funcționare și gestiune a managementului proiectelor. Fiecare task ce trebuie dezvoltat trece prin următorii pași: creare, dezvoltare, testare, validare și productie.

Tehnologiile utilizate:

Java/JavaEE, EJB, Spring, Hibernate, Struts, JSF, JSP, Maven. Pentru servere, sunt folosite Tomcat, Jboss, iar pentru bazele de date, Oracle, DB2.

Produsul este conceput pentru organizatorii de evenimente și pentru public, oferind informaţii actualizate cu privire la evenimentele care au loc în București, folosind în acelaşi timp sistemul GPS pentru a-i ajuta pe cei care doresc să ajungă mai ușor la destinație.

Clientul The Red Point a formulat scopul și obiectivele proiectului iar echipa Everlight a asigurat toate serviciile necesare finalizării acestuia: arhitectura, design, dezvoltare, testare, implementare si mentenanta.

Tehnologiile utilizate:

Springframework, Apache Wicket, POI, JPA si JDBC, serverele folosite fiind Apache Tomcat si MySql pentru baza de date.

Soluția realizată de Everlight a avut ca obiectiv simplificarea procesului de luare a deciziilor în managementul campaniilor electorale și în activitățile de marketing politic. Softul oferă posibilitatea administrării informațiilor privind opțiunile politice și electorale, precum și a bazelor de date utilizate de formațiunile politice.

Din punct de vedere funcțional, sistemul oferă statistici detaliate și relevante pe toate componentele activității de management și marketing electoral: situația membrilor și simpatizanților, situația activităților planificate și derulate, situația costurilor și a celorlalte resurse necesare pentru o campanie electorală, balanța cost / rezultate pe unități administrative sau regiuni etc. Sistemul a fost dezvoltat folosind tehnologii Java pentru Web, serverele fiind instalate și configurate pe o platforma Linux.

De asemenea, pentru monitorizarea procesului electoral, Everlight a realizat o platformă software dedicată, având ca funcționalități înregistrarea prezenței la vot, la nivel de circumscripție electorală, raportarea pe intervale de timp și înregistrarea evenimentelor electorale, atunci când este cazul. Informațiile sunt înregistrate printr-o interfață Web dedicată sau prin SMS. În plus, sistemul include funcționalități legate de înregistrarea și prelucrarea rezultatelor votării după momentul închiderii urnelor. Soluția Everlight a fost dezvoltat folosind tehnologii Java pentru aplicaţii Web și Linux pentru servere.

Tehnologiile utilizate:

Apache Wicket, Spring Framework, Spring MVC, Spring Security, JPA, JDBC, and JQuery. Serverul de aplicații utilizat în producție este Tomcat, iar în mediu de dezvoltare / testare este Jetty. Baza de date de producție este MySQL, iar în mediul de dezvoltare / testare HSQLDB.


Medit este un sistem software conceput ca o interfață între cetățenii români din străinătate, în special din Italia, pe de-o parte și, pe de altă parte, posibili angajatori din România. Sistemul oferă posibilitatea încărcării informațiilor specifice (oferte de muncă, CV-uri etc.), precum și facilitățile necesare pentru realizarea medierii de către ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă), potrivit prevederilor legale. Sistemul oferă facilităţi distincte pentru fiecare categorie de utilizatori înregistrați, atât în privința vizualizării datelor, cât și a filtrării acestora în funcție de criterii multiple (competențe, cerinţe profesionale etc.). Sistemul este implementat în mediul de producție pe un server de aplicații Tomcat și Liferay Portal. Baza de date este Oracle Standard Edition.

Tehnologiile utilizate:

Liferay SDK, Vaadin, Spring Framework, AOP, JDBC, jQuery și JSP.